CRÈDITS DE SÍNTESI

Els treballs de síntesi dissenyats per l’equip pedagògic d’Alba Serveis Educatius permeten als alumnes Secundària situar i unificar transversalment la vivència a les colònies i les matèries tractades en l’àmbit escolar d’ESO.

Els programes per realitzar el crèdit de síntesi han estat dissenyats tot seguint els valors i principis pedagògics d’Alba Serveis Educatius. Considerem la vivència i l’experimentació com el procés fonamental del vertader aprenentatge: aquell que uneix l’emoció amb el coneixement.

Els dossiers dels que disposem preveuen la possibilitat d’anticipar o bé continuar el treball abans i després de l’estada a la casa de colònies. L’enfocament d’un treball de síntesi va més enllà dels continguts pròpiament i busquen també una valoració en diferents aspectes de la convivència, el respecte i el treball en equip. Tots ells són una bona opció per a les colònies de tardor o de primavera.

Actualment oferim una àmplia varietat de programes de crèdit de síntesi a les nostres cases de la Garrotxa i el Pla de l’Estany:

CONEIX ELS CRÈDITS

  • Els descobriments dels volcans

  • Vida, Arts i Costums a l’Edat Mitjana

  • Discovering the volcanoes bandera

  • Ecologia, Solidaritat i Aventura

  • Prehistòria al Pla de l’Estany

Tots ells recullen continguts, exercicis i activitats dins un ampli dossier que s’entrega a cadascun dels participants i dels mestres durant l’estada a les colònies a les nostres cases.

Els nostres programes de crèdits de síntesi parteixen en el seu disseny dels següents objectius generals:

1- Entendre punts de vista, formes de vida, codis morals diferents als comuns de l’àrea cultural occidental, tot relativitzant les diferències i valorant les aportacions d’altres àrees culturals.

2- Criticar qualsevol fenomen, actual o històric, relacionat amb les societats i els espais que ocupen, argumentant les raons, opinions i punts de vista propis.

3- Respectar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, el patrimoni cultural, històric, artístic… tot expressant la seva solidaritat amb el patrimoni i cultura d’altres nacions.

4- Interpretar i representar un espai determinat emprant diferents tècniques. Fer una lectura correcta de diferents espais representats mitjançant diversos tipus de registre (mapes, plànols, fotos…)

5- Localitzar, classificar, interpretar i criticar documents o fonts d’informació directes i indirectes aplicant-les a l’estudi d’una determinada temàtica o a la resolució de problemes.

6- Sistematitzar i ordenar mitjançant diferents tipus de registre (gràfic), les dades obtingudes mitjançant diferents punts d’informació.

7- Entendre i utilitzar diferents categories temporals: orientació (present, passat i futur), posicions relatives (successió, simultaneïtat), durades (esdeveniment, períodes cojunturals, períodes estructurals) mesura (unitats temporals, temps i cronologia històrica)

8- Observar, descriure i analitzar objectes, fenòmens i processos.

9- Respectar les formes de vida i els altres elements del medi, considerats com un patrimoni comú.

10- Valorar la ciència en aspectes que afecten l’organització social, com és l’aprofitament i l’ús de diferents fonts d’energia, producció suficient d’aliments, ús adequat, conservació i reciclatge de l’aigua, de l’aire, del sòl, dels metalls… la solució de diversos problemes mèdics i sanitaris, invenció i ús d’aparells que facilitin el treball de l’home, la fabricació de nous materials per millorar les condicions, etc.

11- Iniciar-se en el procés d’experimentació científica mitjançant l’elaboració i la realització de dissenys experimentals senzills.

12- Realitzar composicions plàstiques que expressin nivells d’aprenentatge amb trets com: personalisme expressiu, sensibilitat en el traç i resultats innovadors i creatius.

13- Conèixer les tècniques d’expressió gràfico-plàstica d’ús més freqüent amb el domini suficient d’aquells que li faciliten la representació d’imatges i afavoreixen la seva capacitat expressiva.

14- Anàlisi crítica d’imatges gràfico-plàstiques tant si són representades d’una manera objectiva com subjectiva, a partir dels recursos adquirits al llarg del cicle.

15- Valorar el patrimoni tecnològic popular, especialment del propi entorn.

16- Adquirir elements bàsics de cultura tecnològica que li permetin de comprendre les actuals formes de vida: relacions home-natura, relacions socials i de producció.

17- Analitzar el funcionament i descriure la utilitat tant d’un instrument o aparell com d’un procés de transformació o fabricació.

18- Establir hipòtesis de treball i, a partir d’un model d’interpretació, poder-ne deduir la validesa en casos, situacions o fets particulars.

19- Reconèixer que el domini del llenguatge afavoreix l’assimilació i producció de coneixements propis d’altres àrees.

20- Codificar i descodificar formes o imatges, tot emprant la geometria plana i la part de la descriptiva d’ús més freqüent.

21- D’aplicar davant les situacions noves, els mètodes matemàtics que coneix de manera creativa: inventar experiències, suposar hipòtesis i contrastar-les mitjançant exemples.

22- Reconèixer i distingir aspectes quantitatius, geomètrics i lògics de la realitat, fer observacions sistemàtiques, organitzar i estructurar la informació obtinguda.

23- Sentir inquietud de provar les noves ofertes tecnològiques que es relacionin amb les seves necessitats i interessos.

24- Organitzar el treball intel·lectual i manual tant de manera individual com en equip.

25- Conèixer, identificar i experimentar diferents activitats físiques a la natura: orientació, marxa… i formar-se una actitud pròpia i personal sobre la seva relació amb l’entorn natural.

26- Ser capaç de conèixer, identificar i desenvolupar les qualitats físiques bàsiques: resistència, velocitat, forces i flexibilitat.

27- Utilitzar tècniques matemàtiques per interpretar i avaluar, de manera crítica, la realitat que l’envolta.

28- Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, amb correcció, adequació al tipus de missatge i d’acord amb les necessitats escolars i socials.

29- Utilitzar amb autonomia la lectura com a font de coneixements de lleure i projecció personal.

30- Conèixer el lèxic fonamental i reconèixer el funcionament diferent segons el nivell d’ús de la llengua catalana, de manera que consolidi el vocabulari habitual i li proporcioni recursos per ampliar la seva expressió personal i en les diferents àrees d’aprenentatge.

31- Identificar els elements que configuren els textos literaris i entendre la literatura com a mitjà d’arrelament participatiu en la cultura pròpia, i de relació amb altres pobles.

32- Comprendre i produir amb correcció, diversos tipus de missatges orals i escrits tot aplicant-hi tècniques d’anàlisi i d’expressió apreses.

33- Utilitzar la llengua anglesa de manera efectiva com a vehicle de comunicació general, demostrant que ha adquirit les habilitats bàsiques, receptives i productives, tant del llenguatge oral com escrit.

34- Utilitzar l’anglès com a mitjà de comunicació, amb una actitud creativa i gaudir de l’experimentació amb la llengua.

35- Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en la varietat estàndard del castellà.

LES NOSTRES CASES AMB CRÈDITS DE SÍNTESI

MAS GIRCÓS

Besalú (La Garrotxa)

174 places

Més informació

EL CLAR DEL BOSC

Banyoles (Pla de l'Estany)

210 places

Més informació

ELS ARCS

Santa Pau (La Garrotxa)

100 places

Més informació

LA COMADEMONT

Batet de la Serra (La Garrotxa)

50 places

Més informació
PROMOCIÓ COLÒNIES TARDOR 2017
PREUS COLÒNIES 2018

CONTACTA’NS

Nom (obligatori)

Centre escolar

Telèfon (obligatori)

E-mail (obligatori)

En què us podem ajudar?
Per tal d’oferir una resposta més concreta a la vostra consulta, us agrairem que ens especifiqueu curs, nombre de participants, casa, programa i dates que us interessen.

En enviar aquest formulari accepteu que les vostres dades personals siguin incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de ser utilitzades única i exclusivament per Alba serveis educatius s.l. per tal de respondre a la vostra sol·licitud i per a la difusió de les seves activitats. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972590507), per correu electrònic (info@albaserveis.com) o per correu postal (Alba serveis educatius s.l., Mas Gircós s/n, Sant Ferriol-17850).